Featured Image

2 november: Viering Allerzielen H. Laurentiuskerk Oudorp

Op 2 november herdenken wij in een woord- en gebedsviering alle overleden parochianen van het afgelopen jaar.

In verband met het corona-virus en de beperkende maatregelen heeft de locatieraad besloten de viering alleen open te stellen voor de nabestaanden van de parochianen, die het afgelopen jaar gestorven zijn.

Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Uiteraard kunt u wel een intentie opgeven voor een dierbare, die al eerder is overleden.

Featured Image

Corona-maatregelen

In de afgelopen week (4-8 ok­to­ber) is het aantal coronabesmet­tingen schrik­ba­rend opgelopen en heeft er meer­dere keren overleg plaats­ge­von­den met minister Grapperhaus naar aan­lei­ding van zijn oproep van maan­dag 5 ok­to­ber aan de kerken om het maximale aantal deel­ne­mers aan reli­gi­euze bij­een­komsten te beperken tot der­tig. Lees het bericht verder op de website van het Bisdom.

Wat betekent dit voor de parochie?

We willen ons graag hou­den aan dit dringend advies en we zullen de ko­men­de week als bisdom bezien onder welke voor­waar­den meer dan 30 mensen kunnen wor­den toe­ge­la­ten bij een vie­ring.
Gezien de beperkte tijd die rest tot de vie­rin­gen van dit week­ein­de, heeft de beper­king in aantal geen gevolgen voor de vie­rin­gen op 10 en 11 ok­to­ber.
Voor het juiste gebruik van mondkapjes in grotere ruimtes ver­wij­zen we naar de web­si­te van de over­heid.

Nieuwsbrief