Featured Image

Terugblik viering 160 jaar kerkwijding Sint Laurentiuskerk Alkmaar

Zondag 17 oktober werd tijdens de Eucharistie gevierd dat op 15 oktober 1861 de Sint Laurentiuskerk werd ingewijd. Voorafgaand aan de viering hield de Burgemeester van Alkmaar mw. Anja Schouten een toespraak. In haar toespraak ging zij in op de maatschappelijke en sociale functie van de kerk en de plaats waar herinneringen ontstaan. Zij sprak een dankwoord uit naar de vwijwilligers die het gebouw in stand houden maar ook de vrijwilligers die een sociale en verbindende functie vervullen binnen de kerkgemeenschap.

Na de toespraak werd de H. Mis gevierd waarin de Pastores Franklin Brigitha, Jan-Jaap van Peperstraten en Kapelaan Antonio Tocco voorgingen. Het Gregoriaans Koor Schola Matthiae zong o.l.v. dirigent/organist Una Cintina de Gregoriaanse Mis VIII. Het bijeenkomen na de viering met koffie en lekkers na de viering maakte het geheel tot een geslaagde ochtend!

Link naar livestream van 17 oktober op Kerkdienstgemist.nl

(foto’s zijn gemaakt door parochianen en enkele shots uit de livestream)

Featured Image

Blog Pastoor Jan-Jaap van Peperstraten: “Laten we de moed opbrengen om onze eigen weg naar de toekomst te leren herkennen”

Deze week ben ik samen met mijn ouders op vakantie in Berlijn. Het is een stad waar ik graag kom: een plek waar verleden en toekomst elkaar raken en uitdagen. Berlijn is traditioneel geen bijzonder kerkelijke stad. Meer dan driekwart van de bevolking behoort niet tot een geloofsgemeenschap. Van de kwart die dat wel doet behoort tweederde tot een christelijke kerk en één derde behoort tot de islam of een andere niet-christelijke religie.

De relatief kleine Katholieke Kerk in Berlijn is goed voor tien procent van de bevolking maar is net zo internationaal als de stad zelf en laat veel van zichzelf zien. Vooral in haar caritatieve aanwezigheid laat de katholieke kerk hier van zich horen. Parochies verdelen kleding voor vluchtelingen, helpen mensen met drugs- of gokverslavingen, bekommeren zich om het groeiende leger van daklozen in deze grootstad en onlangs is vanuit het aartsbisdom een nieuwe opleiding voor verzorgenden opgericht.

Is deze stadskerk een voorbode van hoe de kerk van de toekomst er uit zal zien? Een kerk die kleiner en internationaler is en het vooral moet hebben van haar sociale en caritatieve aanwezigheid moet hebben, kan de boodschap van het evangelie op een nieuwe manier voor het voetlicht brengen.

De toekomst van de Kerk is een onderwerp dat ons erg ter harte gaat. Afgelopen zondag ging in de Nederlandse bisdommen de openingsfase van het synodale proces van start. Het startschot van een proces van spreken en luisteren dat wereldwijd gewone gelovigen, betrokken leken, theologen, religieuzen en ambtsdragers bij elkaar moet brengen. De afgelopen tijd hebben we kunnen leren dat er in twee jaar veel kan gebeuren. Hoe zullen we over een aantal jaren terugkijken naar de synode?

Als priester heb ik in mijn studietijd veel geleerd over hoe de kerk moet spreken, wat de kerk moet onderwijzen en op welke wijzen zij moet getuigen van de hoop die in haar leeft. Onze lessen in het luisteren zijn echter niet overal even goed neergedaald.

Er is niet overal een cultuur van openheid, en in onze kerk zijn er genoeg olifanten in de kamer om een klein wildpark mee te bevolken. Op veel plekken heerst een gevoel van uitputting. Kerken sluiten, parochies worden groter en het aantal pastoraal benoemden kleiner. Hier en daar is een gevoel van verlamming ontstaan dat eerder uitnodigt tot stomheid dan tot vrijmoedig spreken. Er is dan zelfs een risico dat een mooie kans om onze visies uit te spreken niet op waarde wordt geschat.

De toekomst is nog onbekend, niet omdat het een gesloten boek is maar omdat de bladzijden nog niet geschreven zijn. Dat doen wij namelijk samen. De angst voor de onzekerheid die de toekomst met zich mee kan brengen kan er echter toe leiden dat wij deze bladzijden alvast vooraf proberen in te vullen. Het verlangen naar bekende wegen brengt de toekomst in ieder geval niet dichterbij.

Kleiner, internationaler en (nog meer) sociaal bewogen laat de Katholieke Kerk in Berlijn zien dat ze ook een boodschap heeft in een postchristelijke omgeving. Laten we de moed opbrengen om onze eigen weg naar de toekomst te leren herkennen.

Featured Image

Bedevaart naar OLV ter Nood op 20 oktober

Met zo’n 20 parochianen – en vier kleine kinderen die te logeren waren – woonden we het Mariagebed bij OLV ter Nood bij. Thema van dit dienstje was de behoefte aan iemand die in deze verwarde wereld voor ons knopen ontwart. In Maria hebben we daar de juiste persoon voor gevonden.

Iedere aanwezige kreeg tijdens het gebed de gelegenheid om in een groot touw een knoop te leggen. Velen hebben wel zorgen die ze met Maria willen delen.

Een dienstje met mooie teksten en liederen. Dank aan de voorbereiders! Met koffie en cake in Het Oesdom na was het een geslaagde ochtend!

Boekje bij de gebedsdienst van 20 oktober “Maria die knopen ontwart”.

Featured Image

Viering 160 jaar Laurentiuskerk op 17 oktober

Op 17 oktober 2021 wordt gevierd dat op 15 oktober 1861 werd ingewijd. Dat gebeurt tijdens de viering van 11.00 uur. In Het Mirakel van oktober – november is uitgebreid aandacht besteed aan de geschiedenis tijdens de bouwperiode.

Tijdens de Eucharistieviering op zondag 17 oktober gaan Pastoor Franklin Brigitha, Pastoor Jan-Jaap van Peperstraten en kapelaan Antonio Tocco voor.  Gregoriaans koor Schola Matthiae zingt mis VIII

Lees meer hierover in het Mirkakel van oktober – november

Featured Image

160 jaar Sint Laurentiuskerk willen we vieren met een mooi cadeau

Op zondag 17 oktober 2021 wordt tijdens de hoogmis in de Sint Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord te Alkmaar het feit herdacht dat de kerk 160 jaar geleden op 15 oktober 1861 werd ingezegend en in gebruik werd genomen.

In het verleden werd vaak in het kader van een jubileum door de parochianen en bezoekers van de kerk een geschenk gegeven aan de kerk. Zo werd in 1961 het kruisaltaar/middenaltaar als geschenk gegeven bij het eeuwfeest van de kerkwijding en werd bij het veertig jarig priesterfeest van pastoor deken J.Th. Jacobs geld bijeengebracht voor het nieuwe marmeren hoofdaltaar.

Zou het niet mooi zijn als bij het feest van 160 jaar kerkwijding van de St. Laurentiuskerk er ook een geschenk komt? Gelden die voor zo’n geschenk worden ontvangen zullen dan besteed worden aan het nieuwe project dat de stichting De Alkmaarse Cuyperskerk ter hand heeft genomen, namelijk de ” Restauratie van het Epitaaf met de kerkmeestersbrief “.

In de voormalige doopkapel van de Sint Laurentiuskerk hangt een epitaaf (Reliekhouder) vermoedelijk gemaakt in het jaar 1572, met een tekst uit 1641 die bekend staat als de Kerkmeesters brief waarin het Bloedwonder wordt verklaard. Boven de openingszin ‘Dit is de waerachtige getuychenisse van ’t heilige waerdige bloet van miracelen der stede Alcmaer’ zijn twee wapens en een reliekhouder afgebeeld. Links het wapen met de keizerskroon en keten van het Gulden Vlies en dubbele adelaar van Karel V.

De reliekhouder zelf is een platte kast met gebogen fronton, waarin een wapen met drie wassenaars en een medaillon met drie bloeddruppels in cartouche, omgeven door bladwerk. Het fronton steunt op twee gecanneleerde zuilen met bladkapittelen onderaan een engelenkopje en festoen. In de ruimte tussen de zuilen bevindt zich de kerkmeestersbrief.

Het epitaaf is dringend aan restauratie toe en de kosten daarvan bedragen  € 6.000,–

Stichting De Alkmaarse Cuyperskerk wil het Epitaaf nu met uw hulp laten restaureren. De restauratie zal geschieden door het Alkmaarse bedrijf De Houtkrul, zijnde een ambachtelijke werkplaats,  gespecialiseerd in restauratie. Helpt u ook mee ?

U kunt uw gift overmaken naar Stichting de Alkmaarse Cuyperskerk, rekeningnummer NL09 ABNA 0575 6325 42, onder vermelding van “Epitaaf”.

Wij zijn u bij voorbaat zeer dankbaar.

Het bestuur van de stichting De Alkmaarse Cuyperskerk,

Meer bijzonderheden over Het Epitaaf vind u op  www.alkmaarsecuyperskerk.nl/het-epitaaf

Nieuwsbrief