H. Mariakerk

De H. Mariakerk is gevestigd in het kerkcentrum De Blije Mare. De kerk werd in september 1984 ingewijd door de toenmalige bisschop van Haarlem, monseigneur H. Bomers.

In het kerkcentrum De Blije Mare kerkt ook de Protestantse Kerk in Nederland (Gereformeerde en Hervormde Kerk). Deze kerk heeft in het gebouw een eigen kerkzaal, de Immanuelkerk.

De H. Mariakerk maakt deel uit van de Dominicusparochie en is toegewijd aan de Heilige Maagd Maria, de Moeder van Onze Heer Jezus Christus.

(Foto’s in viewer zijn gemaakt door kerkfotografie.nl,
Klik op een van de foto’s om de hele fotogalerij als diavoorstelling te bekijken.
)

Activiteiten

Extra informatie

Informatie H. Mariakerk

Mariakerk

De Mariakerk is gevestigd in het kerkcentrum de Blije Mare:
Kajakstraat 60, 1826 DN Alkmaar tel. 072-5622627
E-mailadres van het Parochiekantoor in de Blije Mare: maria@dominicusparochie.nl
Website van het kerkcentrum: www.deblijemare.nl
E-mailadres van het kerkcentrum: deblijemare@outlook.com

Beheerscommissie Blije Mare

Het kerkelijk centrum De Blije Mare wordt beheerd door de Beheerscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de Immanuelkerk en de Mariakerk. De dagelijkse leiding in het centrum berust bij de beheerder. Voor gebruik/huur van de zaaltjes gelieve u altijd eerst contact op te nemen per email naar:
deblijemare@outlook.com, of tel. 072-5622627.

Parochiekantoor Alkmaar Noord

Voor het regelen van allerlei zaken (o.a. het doorgeven van misintenties) is het kantoor geopend op donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. Het Parochiekantoor Alkmaar Noord is gevestigd in zaal “de Weijdt” in de Blije Mare.
tel. 072-5628401
e-mail: maria@dominicusparochie.nl

Parochianenadministratie

Verhuizingen en veranderingen in de woonsituatie a.u.b. doorgeven aan de parochianenadministratie: tel. 072-5628401 of via het emailadres leden.maria@dominicusparochie.nl

Redactie Mirakel

Het Mirakel is het Parochiemagazine van de R.K.Parochies: St. Dominicus Alkmaar en St. Michaël Zuid Schermer.
Het magazine verschijnt iedere 2 maanden met informatie uit verschillende hoeken Redactie: maria@dominicusparochie.nl voor lokaal nieuws.
Algemeen nieuws kunt u sturen aan: redactie@dominicusparochie.nl

Gewenst bestandsformaat Word, gewenste grootte: maximaal 300 woorden. Afbeeldingen dienen in hoge resolutie en apart meegestuurd te worden. De sluitingsdatum voor inleveren kopij vind u steeds op pagina 3 van het meest recente Mirakel. Ook voor de website kan er info doorgegeven worden!

Bezorging

Voor de verspreiding van Het Mirakel zetten vele contactpersonen zich in.
Contact via maria@dominicusparochie.nl of 072-5622627

Financiën

Door de wekelijkse collectes in de kerk en door de jaarlijkse kerk- of gezinsbijdrage kunnen we de parochie financieel draaiende houden.
Kerkbijdrage: Bank NL92INGB 0003 0951 86 onder vermelding van “Kerkbijdrage”.
Stipendia (misintenties) en overige betalingen: NL59 RABO 0161 7044 92 onder vermelding van aard van betaling. De administratie van de automatische incasso wordt gedaan door de  penningmeester. Voor vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester: penning.maria@dominicusparochie.nl

Een groot deel van de inkomsten van de Mariakerk wordt opgebracht uit de jaarlijkse actie “Kerkbalans”. Uw bijdrage is alleen bestemd voor de Mariakerk.

Locatieraad

Klik hier voor de locatieraad.

Sacramenten

Klik hier voor Sacramenten

Werkgroepen en koren

Avondwake

In de Mariakerk is een werkgroep actief die de verzorging van een avondwake op zich neemt. Door de Pastoor wordt zij in kennis gesteld als er een parochiaan overleden is waarvoor een avondwake gewenst is. Bij een avondwake wordt er rondom de overledene gebeden.

Deze samenkomst heeft een persoonlijk karakter waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met wensen van de overledene en de nabestaanden. In overleg worden: gebeden, lezingen, gedichten en muziek uitgekozen.

Mensen krijgen zo de gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen en de aanwezigen kunnen de nabestaanden condoleren.

Contact via maria@dominicusparochie.nl of 072-5622627

Eerste Heilige Communie

De werkgroep Eerste Heilige Communie organiseert alle werkzaamheden rond het feest van de Eerste H. Communie, voert deze uit en assisteert de Pastoor en de ouders bij de voorbereiding van de aanstaande communicanten. De kinderen van groep 4 worden in december per brief uitgenodigd mee te doen. Krijgt u onverhoopt geen brief, neem dan zelf even contact op met het kantoor. Ouders kunnen hun kind opgeven totdat de voorbereiding begint. De voorbereiding start in de regel in januari. Het feest van de Eerste H. Communie is in principe op de zondag na Pasen. U kunt uw kind opgeven met het inschrijfformulier op de website van de St. Dominicusparochie.

Gezinsviering

De werkgroep gezinsviering bereidt in samenwerking met Pastoor Jan Jaap elke maand een gezinsviering voor. Deze is in de regel op de vierde zondag van de maand. Het Maria Kinderkoor zingt in deze vieringen. 

Contact via maria@dominicusparochie.nl of 072-5622627

Kostercollege

Het takenpakket van de koster is veelomvattend. In het algemeen kan gezegd worden dat hij zorgdraagt voor het interieur van de kerkzaal en een goede gang van zaken tijdens de vieringen. Ook zorgt hij voor voldoende voorraad van misbenodigdheden.

Contact via maria@dominicusparochie.nl of 072-5622627

Lectoren

De lezingen en de voorbeden worden in onze parochie voorgelezen door een roulerende lector. Als u geïnteresseerd bent om ook eens de taak van lector op u te nemen, neem dan contact op via maria@dominicusparochie.nl of 072-5622627

Liturgie

De werkgroep Liturgie zorgt voor een goede planning van de verschillende vieringen. Tevens draagt zij bij aan de liturgie van speciale vieringen, bijvoorbeeld de oecumenische vieringen.  Eenmaal per jaar is er met vertegenwoordigers van de verschillende werkgroepen en koren een inter – parochiële liturgievergadering van de St. Dominicusparochie.

Contact via maria@dominicusparochie.nl of 072-5622627

Mariakoor

Het Mariakoor zingt op de eerste zondag van de maand en in overleg bij jubilea, huwelijken en uitvaarten.
De repetities zijn op donderdag van 10.30 uur tot 12.00 uur.

Contact via maria@dominicusparochie.nl of 072-5622627

Het Maria kinderkoor

Het Maria kinderkoor zingt Gezinsviering op de vierde zondag van de maand.
De repetities zijn op .

Contact via maria@dominicusparochie.nl of 072-5622627

Organisten

Er zijn meerdere organisten die onze vieringen opluisteren.

Contact via maria@dominicusparochie.nl of 072-5622627

Misdienaars En Acolieten

Kinderen die hun eerste Communie gedaan hebben kunnen zich als misdienaar opgeven bij de pastores of bij de koster Jongeren en volwassenen die gevormd zijn kunnen zich opgeven als acoliet, eveneens bij de pastores of bij de koster.

Contact via maria@dominicusparochie.nl of 072-5622627

PCI en ISCC (Inter-parochieël Sociaal Charitatief Centrum)

De Mariakerk is in het ISCC vertegenwoordigd.

Contact via maria@dominicusparochie.nl of 072-5622627

KBO Alkmaar Noord

Een vereniging van en voor senioren houdt van september tot juni elke maandag van 14:00 tot 16:00 uur haar activiteitenmiddagen in de hal van de Blije Mare.

Eén keer per 14 dagen is er een middag met een sociaal/cultureel thema. Dit kan informatief zijn of een meer ontspannend accent hebben. De andere week is er een spelweek met bingo. Coronamaatregelen geven hierin beperkingen.

Hiernaast behartigen wij de belangen op lokaal niveau via de LSBO, dit is een samenwerking tussen KBO’s en PCBO. Ook bij het invullen van (eenvoudige) belastingaangiftes en aanvragen van toeslagen wordt samengewerkt. In Coronatijd zijn toch veel leden hierbij geholpen.

Ook de vrijwillig ouderenadviseurs kunnen vaak telefonisch advies geven.

Informatie over lidmaatschap, aanmelden als vrijwilliger: kboalkmaarnoord@outlook.com of tel.072 5613716

Mariameditaties

Het is een traditie in de Mariakerk om in de maanden mei en oktober Mariameditaties te houden met rozenkransgebed en gezang. De Mariameditaties worden altijd op de woensdagavonden gehouden in mei en oktober telkens om 19:15 uur

MOV

Deze werkgroep onderhoudt contacten met maatschappelijke groeperingen, organiseert collectes en acties om hulp te kunnen bieden aan hen die dat nodig hebben.

Contact via maria@dominicusparochie.nl of 072-5622627

Ouderenpastoraat

Het ouderenpastoraat staat onder leiding van Kapelaan Antonio Tocco

Volwassenen-Catechese

Er wordt in de Mariakerk catechese aangeboden zoals:
CaFE, CATHOLICISM, films en thema-avonden rond bijbel en geloof.

Contactpersoon is Pastoor Jan-Jaap van Peperstraten

In het kader van de volwassenen-catechese worden er in de Mariakerk twee keer per jaar (na de zomer en vóór Pasen) avonden gehouden, die bedoeld zijn om het geloof te verdiepen volgens de Neocatechumenale weg. Deze avonden zijn toegankelijk voor iedereen: jong en oud, gelovig of niet gelovig. Men hoeft zich er niet voor in te schrijven. Speciale thema-catecheseavonden worden er gehouden in de Advent en de Veertigdagentijd en eveneens voor de ouders van eerste communicanten en vormelingen.

Contactpersoon is Pastoor Franklin Brigitha

Vormsel

De werkgroep vormsel bereidt de a.s. vormelingen in samenwerking met de pastoor voor op het sacrament van het Vormsel. Alle jongeren van groep acht die in onze parochie hun Eerste Heilige Communie gedaan hebben worden schriftelijk uitgenodigd. Andere jongeren van vergelijkbare leeftijd die mee willen doen aan de voorbereiding wordt gevraagd zelf even contact op te nemen. De voorbereiding begint na de grote vakantie.

Contactpersoon is Pastoor Brigitha

Ziekenbezoek

Deze werkgroep heeft als doel de parochianen te ondersteunen bij ziekte, vereenzaming en na overlijden van de partner. Voor inlichtingen kunt u (maar ook familie of bekenden) contact opnemen via  maria@dominicusparochie.nl of 072-5622627

Vietnamese Katholieke Gemeenschap (VKGA)

De Mariakerk heeft een grote en actieve Vietnamese gemeenschap.
Iedere eerste zaterdag van de maand om 19 uur, wordt er een Eucharistieviering in het Vietnamees gehouden.

Contact via maria@dominicusparochie.nl of 072-5622627

Open Kerk

Iedere woensdagmiddag is de Mariakerk open van 13:30 – 15:00 uur voor een moment van bezinning, stilte of om een kaars op te steken. Alléén tijdens de Grote (Zomer) vakantie is het hele gebouw gesloten.

De klokken van de Blije Mare

Vanouds werden kerkklokken gebruikt om de mensen op te roepen voor de kerkdienst en in sterk kerkelijke landen en streken kan men soms nog zien dat de mensen hun huis uit komen zodra de kerkklok begint te luiden. Klokken zijn kostbare symbolen en veel klokken zijn eeuwenoud. Vroeger werden ze gegoten door klokkengieters, die in tijd van oorlog ook kanonnen goten en ook vijzels maakten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vond in Nederland en België een grote klokkenroof plaats; honderden klokken werden door de bezetter opgeëist en omgesmolten, zoals ook die van de Dominicuskerk.

In de gesloopte Dominicuskerk hingen een flink aantal klokken. Waar deze allemaal gebleven zijn weten we niet, wel is bekend dat twee kleinere klokken een nieuwe bestemming kregen in de klokkenstoel van Kerkelijk Centrum De Blije Mare. De twee klokken zijn eertijds gedoopt als Laurentius en Dominicus . Dat zegt de inscriptie op de beide klokken.

De klokken worden nog steeds voor de zondagse vieringen en bij begrafenissen geluid.

Pastoor Cassee zei destijds: “Jammer dat ze die toren niet vijf meter hoger hebben gemaakt, nu blijft het geluid in de Kajakstraat hangen.” De klokken zijn een geschenk van de projectontwikkelaar van de Mare.

Op de Dominicusklok staat:
Wat tijden komen en dalen
Wat eeuwen ooit ondergaan
Toch blijft uw ster onder ons omstralen
Nog drijft
uw roep onder ons gaan

Op de Laurentiusklok staat:
In 1921 gekomen,
in 1943 weggenomen
In 1949 teruggekomen

Contact

Adres kerk:
Kajakstraat 60,
1826 DN Alkmaar

Adres: St. Dominicusparochie, locatie H. Mariakerk, Kajakstraat 60, 1826 DN  Alkmaar
T. 072 56 28 401
Het kantoor is gevestigd in zaal “de Weijdt” in De Blije Mare en is open op donderdag van 10.00 -16.00 uur.
E. maria@dominicusparochie.nl (voor vragen van algemene aard en voor het doorgeven van misintenties)
E. leden.maria@dominicusparochie.nl (alleen voor verhuizing, in- en uitschrijving, afzegging parochieblad en opgeven nieuwsbrief – dit kan men ook zelf doen via de website)
E. penning.maria@dominicusparochie.nl (alleen voor vragen van financiële aard)

Kerkelijk Centrum De Blije Mare
T. 072 5622627   (voor gebruik/huur van de zaaltjes)
E. info@deblijemare.nl
W. www.deblijemare.nl

Rekeningnummers:
NL92 INGB 0003 0951 86 t.n.v. R.K. St. Dominicusparochie Alkmaar (alleen voor kerk- of gezinsbijdrage)
NL59 RABO 0161 7044 92 t.n.v. R.K. St. Dominicusparochie Alkmaar (voor misintenties en schenkingen)

Voor contact met het secretariaat, met een priester of om algemene informatie, kijk bij contact.

Locatieraad

Locatie H. Mariakerk:

Voorzitter:  Dhr. Bart Slooten

Secretaris:  Mevr. Rini Cano

Penningmeester:  Dhr. Timo Schotten

Catechese:  Dhr. Jos Kauw

Catechese en gezinsvieringen: Mevr. Aneta Wojtera

Lectoren:  Dhr. Rogelio Cano

Kosters:  Dhr. Henk Ottens

Kijk op de pagina Locatieraden om meer te lezen over de taken van de locatieraad.

RK Kerk in Alkmaar Noord

Het kerken in Alkmaar Noord begon al in de beginjaren ’70 toen Alkmaar Noord nog maar net opgebouwd was. Kapelaan Ton Cassee ging toen voor in de Jan W. Frisoschool en later, in 1979 als pastoor, in de nieuwgebouwde Hoeksteen – en Theo Thijsenschool in hun gezamenlijke gymzaal, ingewijd door Mgr. Zwartkruis.

Er werden in de beginperiode vieringen gehouden in de school ‘t Kompas en in de Nood Godskerk in Koedijk, en ook in het wijkcentrum “De Rekere” aan de Muiderwaard.

Daar kwam de Emmaüskapel voor de doordeweekse diensten en in de aangesloten grote zaal werden de zondagse protestantse- en katholieke vieringen gehouden. Na de protestantse dienst werd dan elke zondag alles in de ruimte weer geschikt gemaakt om de Heilige mis te kunnen houden.

Op 16 mei 1983 werd de eerste steen van het nieuwe kerkcentrum “De Blije Mare” gelegd door dominee R. Kiers en Ton Cassee. Een prachtig oecumenisch gebeuren, “samen onder één dak”.

De kerk werd toegewijd aan de H. Maria en werd ingewijd door de toenmalige bisschop van Haarlem, monseigneur H. Bomers in september 1984.