St. Michaëlkerk

Op 20 mei 1929 werd bouwpastoor J. van der Marck aangesteld om in de Schermer een eigen parochie te stichten. Vijftig rooms-katholieke gezinnen hadden daarvoor met succes bij het bisdom gepleit. Zo zouden ze niet meer helemaal naar Akersloot of Alkmaar hoeven te reizen om de mis bij te wonen. Omdat er meteen een lagere school bij kwam, zou dat ook een hoop gereis voor de kinderen schelen. Twee jaar later, op 18 maart 1931, werd de St. Michaëlkerk geconsacreerd. De kerk zou het hart worden van een kleine hechte dorpsgemeenschap en is dat tot op de dag van vandaag gebleven. De kerk, met pastorie, staat op de gemeentelijke monumentenlijst.

Bouwpastoor Van der Marck had een uitgebreide functieomschrijving. Hij gaf leiding aan de bouw en inrichting van de kerk en pastorie, de bouw van een lagere school, een onderwijzerswoning én – alsof dat niet genoeg was – hij gaf ook herderlijke leiding aan zijn nieuwe parochianen. Al spoedig werd architect Jan Honekamp bij het project betrokken. Hij had juist huize Pius aan het Nassauplein in Alkmaar opgeleverd en had daarvoor lovende kritieken gekregen. Het zal dan ook geen toeval zijn dat ook het ontwerp van de St. Michaëlkerk aan hem werd toevertrouwd. Eerst werd een hulpkerk gebouwd. Dat gebouw is gedeeltelijk nog herkenbaar in café ’t Torenerf. En met de inwijding van deze hulpkerk op 27 september 1929 was de parochie van Sint Michaël een feit. Aansluitend werd ook de lagere school gebouwd. In 1930 werd gestart met de bouw van de huidige definitieve kerk en pastorie.

(Foto’s in viewer zijn gemaakt door kerkfotografie.nl,
Klik op een van de foto’s om de hele fotogalerij als diavoorstelling te bekijken.
)

Activiteiten

Nieuws

Extra informatie

Contact

Adres kerk:
Zuidervaart 65,
1846 LG Zuidschermer

Rekeningnummer: NL55 RABO 0301 2013 31 t.n.v. St.Michaëlparochie, Zuidschermer
Caritas: Donaties aan de IPCI naar NL13 RABO 0141 2012 66

Voor contact met het secretariaat, met een priester of om algemene informatie, kijk bij contact.

Locatieraad

Locatie St. Michaëlkerk:

Rob Luybé, voorzitter

Vacature, secretaris

Jan Konijn, penningmeester

Richard Langedijk, lid

Rein Swart, lid

Jan Weel, administrateur

B. van der Burg, notulist

Kijk op de pagina Locatieraden om meer te lezen over de taken van de locatieraad.

Kerkhof

Het Sint Michaël Kerkhof is gelegen in het hart van Zuidschermer, tussen de Sint Michaëlkerk en het café. De gemoedelijke kleine begraafplaats is bedoeld voor de eigen parochianen en oud-parochianen. De familiegraven worden uitgegeven voor 20 jaar en kunnen steeds verlengd worden met 10 jaar. Nieuwe graven worden voor 2 lagen uitgegeven. Oudere graven zijn soms nog voor 3 lagen uitgegeven. Op het kerkhof is ook een urnenmuur aanwezig, een plek in deze muur wordt ook voor 20 jaar uitgegeven en kan steeds met 10 jaar verlengd worden. Voor informatie over de tarieven kunt u terecht bij de Locatieraad.

ANBI gegevens St. Michaelparochie

A. Algemene gegevens​

Naa​​m:​​​​​  Parochie St. Michaël Website: www.dominicusparochie.nl
RSIN/Fiscaal nummer: 824111412 ​E-mail: financien@dominicusparochie.nl
​Adres: ​Zuidervaart 65 ​Telefoonnummer: ​072-504 44 75
Postcode: 1846 LG
​Plaats: Zuidschermer

De Parochie H. Michaël is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De parochie is een deel van het Bisdom Haarlem-Amsterdam.

De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de Parochie H. Michaël.

B. Samenstelling bestuur​

De parochie is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. Rechtspersonen worden bestuurd en voor de parochie geldt daartoe het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de RK Kerk in Nederland (link opnemen).

Dit reglement geeft aan welke onderdelen een parochie kent en hoe zij met elkaar samenwerken.

Aan de pastoor is, onder het gezag van de bisschop, de herderlijke zorg over en pastorale zorg voor de parochie toevertrouwd. Het kerkbestuur (ook wel parochiebestuur genoemd) bestuurt de parochie voor zover het betreft het parochieel vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie. Het bestuur dient hierbij het kerkelijk recht en hetgeen de bisschop hierover bepaalt in acht te nemen. Het kerkbestuur bestaat uit de pastoor (of zijn plaatsvervanger) en bestuursleden, waaronder een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Algemeen Reglement bestuur parochie

C. Doelstelling/visie​

Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft de parochie als “een bepaalde gemeenschap van christengelovigen, in een particuliere Kerk duurzaam opgericht, waarover de herderlijke zorg, onder het gezag van de diocesane Bisschop, aan een pastoor als haar eigen herder toevertrouwd wordt”.

De parochie is de kleinste juridische entiteit in de Rooms Katholieke Kerk en daarmee het gezicht van de kerk binnen een bepaald territorium of binnen een bepaalde groep. De parochie heeft traditioneel drie taken: liturgie, diaconie en catechese, oftewel vieren, dienen en leren. In de praktijk wordt daar aan toegevoegd: gemeenschapsopbouw, immers waar geen gemeenschap is, kan een parochie niet functioneren.

D. Beleidsplan​

Voor wat betreft het beleid van de Parochie H. Michaël wordt verwezen naar het beleidsplan van het Bisdom Haarlem-Amsterdam, te vinden op Bisdom Haarlem-Amsterdam.

​E. Beloningsbeleid

De leden van het kerkbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie  gemaakte onkosten. De beloning van pastorale beroepskrachten en overige medewerkers van parochies is geregeld in de diocesane regelingen​.

F. Verslag Activiteiten

De parochie is een levendige gemeenschap. Er vinden liturgievieringen plaats, er wordt catechese gegeven aan kinderen en volwassenen, er is zorg en aandacht bij ziekte en rouwverwerking, er wordt materiële hulp geboden aan mensen die dat nodig hebben, er is een ontmoetingsplek voor jongeren en er zorg voor het behoud en onderhoud van het kerkgebouw.

Het kerkbestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een vitale parochie. Dat doet zij door zoveel mogelijk parochianen in te schakelen bij liturgie, vieringen, diaconie en andere plaatselijke activiteiten.

Een overzicht van de belangrijkste gegevens treft u aan op de website.

G. Voorgenomen bestedingen​

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het ‘kerk-zijn’ vertoont een grote mate van continuïteit: de pastorale beroepskrachten en andere werknemers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

​​ ​Jaarrekening 2020 Jaarrekening ​2019
Baten​​
​Bijdragen parochianen ​9951 ​14877
​​​Opbrengst bezittingen en beleggingen​ ​27597 ​29841
​Ontvangen colle​cten voor derden ​238 ​370
​Overige bijdragen ​6155 ​5780
​Incidentele baten ​0 ​0
Totaal baten ​43941 ​50868
Lasten
​Pastorale beroepskrachten ​9717 ​7496
​Overig personeel ​0 ​1930
​Kerkelijke gebouwen ​21550 ​24624
​Overige gebouwen ​1043 ​0
​Eredienst en pastoraal ​1642 ​3345
​Beheer en administratie ​1254 ​1579
​Verplichte en vrijwillige bijdragen ​7270 ​7032
​​​​Rente lasten ​253 ​311
​Incidentele lasten ​0 ​3802
Totale lasten ​42729 ​50119
​Resultaat (baten – lasten) ​1212 749

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de parochianen wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de parochie waartoe zij behoren. Soms bezit de parochie ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de parochie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de parochie. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van beloningen voor de pastorale beroepskracht en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, eventueel vergoeding van onkosten aan vrijwilligers). Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

Geschiedenis Sint Michaëlkerk

De St. Michaëlparochie is toegewijd aan de Aartsengel Michaël, die ook als ‘Schermers beschermer’ het wapen van de Schermer siert.

De kerk is gebouwd in het begin van de 20e eeuw. Het is een driebeukige, basilicale kerk met driezijdig gesloten koor, lagere transept-armen en een uitgebouwd ingangsportaal. Aan de zuidzijde van het middenschip staat een slanke, naar boven toe verjongende toren met vierzijdige naaldspits.

Deze zakelijk-expressionistische kerk kwam in 1930-1931 tot stand naar ontwerp van J. Honekamp.

Tevens zijn de Amsterdamse School elementen nog duidelijk waarneembaar. Het interieur is voorzien van een apsis-schildering en het bevat een  hoofdaltaar, een preekstoel en een communiebank uit die bouwtijd.

De in 1946 gemaakt wandschildering is ter ere van de H. Maagd Maria, als godin van de altijddurende bijstand.

Hiervoor werd destijds op verzoek van het parochiebestuur de Bergense kunstenaar Jaap Min ingeschakeld. Hij maakte daarvoor een prachtige fresco, die ondanks de tand des tijds onbeschadigd is.

Boven het hoofd-altaar prijkt de schildering van God de Vader, wijzend en zeggend: ‘Deze is mijn beminde Zoon, Luistert naar Hem!’ De kunstschilder Jaap Min schilderde de taferelen met ingetogen emoties.