Wijding en toewijding

Het wijding sacrament is het sacrament waardoor de zending die Christus aan zijn apostelen heeft toevertrouwd in de kerk blijvend wordt voortgezet.

De wijdeling ontvangt een bijzondere genade door de heilige Geest die hem in staat stelt een gewijde macht uit te oefenen in de naam en met het gezag van Jezus Christus.

Dit sacrament bestaat uit drie graden:

  • De bisschopswijding die de volheid van het wijding sacrament verleent en de bisschop tot een wettige opvolger van de apostelen maakt. Met de Paus en de andere bisschoppen vormen ze het bisschoppencollege die de zorgen van alle kerken deelt met de taken van onderricht, heiliging en bestuur. Het geeft de macht om alle sacramenten toe te dienen, inclusief het vormsel en het wijding sacrament.
  • Het priesterschap: het ambt van de priester omvat het opdragen van de heilige Mis, het toedienen van de sacramenten en de verkondiging van het woord van God. In eenheid met de bisschop en in afhankelijkheid van hem draagt hij verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerk.
  • Diaconaat: de diaken wordt gewijd voor het dienstbetoon in de kerk, voornamelijk de diaconie, catechese en de caritas (liefdadigheid).

We maken een onderscheid tussen permanente diakens (gehuwd of niet) en transiente diakens (die onderweg zijn naar hun priesterschap).

De kerk kan opgeleide inspirators niet missen. Daarom is het van groot belang dat er voor nu en de toekomst vrijwilligers toegerust tot bijv. catechist en pastoraalwerker zijn die een zending krijgen van de bisschop. Naast de priesters en de diakens hebben ze een ondersteunende en verbindende rol op het terrein van catechese, diaconie en caritas.

Voor meer informatie over priesterschap kunt u terecht bij:

Grootseminarie St. Willibrord
Hoogeweg 65
1851 PJ Heiloo

tel.: 072 50 51 288

Voor meer informatie over diaken, catecheet etc. kunt u terecht bij:

Theologisch Instituut St. Bonifatius
Zilkerduinweg 375
2114 AM Vogelenzang
tel.: 025 23 45 345

Het pastoraal team is altijd bereid een gesprek te voeren over wat in een van de genoemde opleidingen te verwachten is.

Nieuwsbrief