Synod_NL-logo

Toespraak Bisschop Dr. Mgr. J.W.M. Hendriks bij de opening van de diocesane consultatie

Afgelopen zondag werd tijdens een Vesperdienst in de H. Nicolaasbasiliek in Amsterdam de synodale consultatie geopend, die de voorbereiding is op de Bisschoppensynode 2023 in Rome. De Bisschop hield daarbij een toespraak over de bedoeling van deze synode.

(overgenomen van Arsacal.nl)

Broe­ders en zusters,

Vanavond openen we graag de synodale consul­ta­tie in ons bisdom ter voor­be­rei­ding op de bis­schop­pen­synode die in ok­to­ber 2023 in Rome zal wor­den gehou­den. Corine van der Loos, staf­me­de­werker caritas zal lei­ding geven aan dit proces, samen met bis­schop mgr. Van Burg­ste­den, diaken Philip Weijers en vicekanselier Lisette van Oordt. Ik ben dank­baar voor hun inzet.

Bis­schop­pen­synodes

Dat er regel­ma­tig bis­schop­pen­synodes wor­den gehou­den, is bekend. We zijn er ver­trouwd mee sinds het tweede Vati­caans concilie, sinds 1967 om precies te zijn. De afgelopen jaren is er voorzich­tig be­gon­nen met enige consul­ta­tie in de bis­dom­men, ter voor­be­rei­ding op de Synode. Ter voor­be­rei­ding op de Synode over synodali­teit heeft die consul­ta­tie veel meer nadruk gekregen.

De Kerk anders

Wat wil paus Fran­cis­cus hiermee? Vorige week citeerde hij de bekende theoloog, later kar­di­naal Yves Congar o.p. die heeft gezegd: “We moeten er geen andere Kerk van maken, we moeten de Kerk anders maken” (Vraie et fausse réforme dans l’‘Eglise). Kort samen­ge­vat is die Kerk-die-anders-is, een Kerk die open is en nabij, een Kerk waarin ieder zich thuis voelt en kan participeren, een Kerk dus die echt ge­meen­schap is en missio­nair.

Deel van de ge­meen­schap

In die ge­meen­schap zijn ver­schil­lende roe­pingen en diensten, maar klerikalisme en formalisme moeten wor­den verme­den: ook tegen een pries­ter, bis­schop of kar­di­naal moet niet wor­den opgekeken alsof die boven en buiten de wet en de ge­meen­schap staat. Eerbied en erken­ning voor ieders rol en plaats is goed, maar we mogen en moeten ons rea­li­se­ren dat we allemaal kleine mensen zijn die voor God staan. Niemand staat boven de wet of boven de Kerk, behalve God zelf.

Verkeerd klerikalisme

In ver­keerde vormen van klerikalisme kan een oor­zaak liggen waarom bij­voor­beeld mis­bruik ongehin­derd kon voortwoekeren. Dat mis­bruik moeten we bestrij­den niet alleen door een goede klachten­rege­ling en -be­han­de­ling, ook door een goede gees­te­lij­ke en men­se­lijke vor­ming van pries­ters en mede­wer­kers in het pas­to­raat en een goede, open cultuur binnen de Kerk; we moeten open spreken, met geloof en vrij­moe­dig, met parrhesia, zoals de paus dat noemt. In som­mi­ge nieuwe bewe­gingen en ge­meen­schappen die rond het tweede Vati­caans concilie zijn ontstaan, komt deze visie van het tweede Vati­caans concilie al veel beter tot uiting.

Geen parle­ment

Dit wil niet zeggen dat de Kerk een soort enquête wil gaan hou­den of een parle­ment is.
Nee, we moeten allemaal luis­te­ren naar de heilige Geest. Als de Geest er niet is, is het geen synode, heeft de paus gezegd. Daarom is het gebed van deze synodale consul­ta­tie zo be­lang­rijk. Het is het gebed dat vanouds en in het tweede Vati­caans concilie werd gebe­den. Ook overigens moeten onze gesprekken wor­den omgeven door een cultuur van open­heid voor elkaar en voor de Heer, een cultuur ook van geloof en gebed.

Onder­schei­ding

Ik citeer hierover een kort gedeelte uit de preek die de paus vorige week heeft gehou­den: “Het Woord van God opent ons voor de onder­schei­ding en verlicht die. Dat Woord geeft de Synode rich­ting, zodat het niet een ker­ke­lijk “congres” wordt, een studie­bij­een­komst of een poli­tiek congres, zodat het niet een parle­ment is, maar een genade­vol gebeuren, een proces van gene­zing dat geleid wordt door de Geest. In deze dagen roept Jezus ons… om ons af te vragen wat God ons wil zeggen in deze tijd en in welke rich­ting Hij ons wil lei­den”. Tot zover paus Fran­cis­cus.

Iets nieuws?

Is dit iets nieuws? Eigen­lijk niet zozeer. Kar­di­naal John Henry Newman (1801-1890) had erover ge­schre­ven in de negen­tien­de eeuw: “On consul­ting the faithful in matters of doctrine” (1859), het tweede Vati­caans concilie heeft dat over­ge­no­men en geeft aan (in Lumen Gentium 12) dat het geheel van de gelo­vi­gen in het geloof niet kan dwalen en dat die geloofszin door de Geest van waar­heid wordt opgewekt en onder­steund. Het gaat dus om een dieper verstaan van de Bood­schap van het evan­ge­lie, binnen de een­heid van de Kerk, verbon­den met Paus en bis­schop­pen. Datzelfde tweede Vati­caans concilie heeft onder­streept dat alle gelo­vi­gen een ge­meen­schap vormen en deel hebben aan de zen­ding, aan de missie van de Kerk (LG 33).

De kernwoor­den

Vandaar de drie kernwoor­den van dit synodale proces: Communio – Ge­meen­schap: wij vormen één ge­meen­schap, ieder met zijn of haar rol en taak – , Participatio – Deelname, we zijn allen ge­roe­pen om te participeren, betrokken te kunnen zijn – en Missio – wij zijn samen Kerk, samen staan wij voor de Missie van onze kerk.

Ont­moe­ting met de Heer

Ik wens U allen een mooie en goede, verrijkende synodale consul­ta­tie toe. Want dat is de bedoeling: dat deze consul­ta­tie voor alle mensen die eraan deel­ne­men in de bij­een­komsten van de de­ke­na­ten, van de reli­gi­euzen of mi­gran­ten­ge­meen­schappen een verrijkende erva­ring mag zijn, een geloofsweg, een ont­moe­ting met de Heer, een aanra­king van de heilige Geest.

Drie woor­den

Som­mi­ge mensen horen zich­zelf graag praten. Voor hen heb ik een teleurstellende mede­de­ling: de paus geeft voor die ont­moe­tingen drie woor­den om die te kenschetsen, maar het woord ‘praten’ zit er niet bij, wel luis­te­ren, want het gaat aller­eerst om een luis­te­ren naar wat de Geest ons zegt. Die drie woor­den zijn: ont­moe­ten, luis­te­ren en on­der­schei­den. Dat is be­lang­rijk: de Heer en elkaar ont­moe­ten en luis­te­ren en on­der­schei­den wat van de goede Geest, de Geest van God komt en wat niet.

De kaarsen

De kaarsen die we hebben gezegend en die ontstoken zullen wor­den in de bij­een­komsten, zijn als een teken van onze een­heid en ver­bon­den­heid en van ons verlangen om verlicht te wor­den door de Geest van God.
Ik wens U een goede en gezegende dio­ce­sane fase toe van de Synode.

Prsent

Stichting Present Alkmaar is naar u op zoek!

Stichting Present Alkmaar werkt als een makelaar. De lokale stichting organiseert projecten waarbij het aanbod van vrijwilligers gekoppeld wordt aan hulpvragen voor hulpontvangers/cliënten vanuit de hulpverlening. Twee bestuursleden van Stichting Present Alkmaar zijn parochiaan en willen graag de verbinding tussen Stichting Present en de Dominicusparochie versterken. We willen onze naastenliefde in praktijk brengen en zien Stichting Present als een goede partner.

Geboden hulp is praktisch (behangen, schilderen, vloer leggen, hulp bij verhuizing), groen (opknappen van een tuin) of sociaal (kook-, wandel- en spelactiviteiten).

Vrijwilligers kunnen zich eenmalig, voor een dag of dagdeel inzetten via Present. Ze kunnen kiezen bij wat voor soort hulpvraag ze willen helpen en wanneer. Ze kunnen zich als groep aanmelden maar het is ook mogelijk individueel iets te doen. Heeft u meer tijd om u in te zetten, dan kunt u deel uitmaken van onze flex-groep. Als flexer kunt u helpen wanneer u wilt en wanneer het uitkomt.

Ontvangers van hulp hebben een beperkt of geen sociaal netwerk, onvoldoende financiële middelen en/of gezondheid om het werk zelf uit te (laten) voeren. De hulpvraag komt altijd binnen via een maatschappelijke organisatie of hulpverlener. De geboden hulp maakt verschil in het leven van diegene die de hulp ontvangt. We helpen op basis van gelijkwaardigheid en zoeken waar mogelijk ook ontmoeting tijdens de werkzaamheden.

Door het stijgende aantal hulpvragen die we momenteel ontvangen zijn we op zoek naar individuele vrijwilligers en vrijwilligersgroepen. Zou u zich willen inzetten voor een Present project?

Aanmelden met uw groep, wijkkring, team, gezin, collega’s via: https://stichtingpresent.nl/alkmaar/aanmelden/als-groep/

Aanmelding individueel voor het flex-team via:

https://stichtingpresent.nl/alkmaar/aanmelden/als-individu/

Voor meer informatie: www.presentalkmaar.nl

Voor vragen: info@presentalkmaar.nl of telefonisch: Mieke Johnson, algemeen coördinator 06-45334719 (ma, di, do).

Ochtendgebed2122

Ochtendgebed van 21 oktober 2021

Op donderdag 21 oktober 2021 wordt het ochtendgebed weer gebeden. Deze korte gebedsdiensten worden op maandag en donderdag gebeden omstreeks 09.30 uur.

Ochtendgebed van 21 oktober 2021

Uitnodiging om het gebed bij te wonen in de Sint Laurentiuskerk:

Op maandag en donderdag gaan we ook weer in de kerk het ochtendgebed bidden en om 9.30u is iedereen weer welkom bij het Maria-altaar. Na het ochtendgebed blijven we samen een kopje koffie drinken in de kerk aan de leestafel.

 

 

 

 

 

 

LauLiveWebsite

Livestream op 17 oktober 2021 (Viering 160 jaar kerkwijding)

 

De vieringen kunt u (ook) volgen via www.kerkdienstgemist.nl. Kies voor de provincie: Noord-Holland -> Selecteer plaats: Alkmaar en kies dan voor de  Sint Laurentiuskerk.

De viering op 17 oktober begint om 11.00 uur (livestream start ongeveer 10 minuten voor aanvang) en wordt voorgegaan door Pastoor Franklin Brigitha, Pastoor Jan-Jaap van Peperstraten en kapelaan Antonio Tocco. Wij vieren dat 160 jaar geleden de Laurentiuskerk in Alkmaar werd ingewijd.

Deze link verwijst direct naar de uitzending van 17 oktober 2021

Wel wordt de livestream gedeeld op onze website en Facebook.

Er is een app voor telefoons en tablets:
Appstore van Apple: zoek naar kerkdienstgemist
Google Play store:  zoek naar kerkdienstgemist

Tip: beschikt u over Google Chromecast of Apple TV dan kunt u de viering ook op TV bekijken.

Gebed voor Geestelijke Communie:
Mijn Jezus,
ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen.
Nu ik niet de communie daadwerkelijk  kan ontvangen, vraag ik van U de genade van de geestelijke communie.
Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.
Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden.
Amen

PaasactieARK

De paaspakkettenactie wordt paasactie

Ook dit jaar vragen wij uw aandacht voor de paasactie van de Alkmaarse Raad van Kerken.

Wij organiseren deze actie om mensen die financieel en vaak ook sociaal in een moeilijke positie verkeren een extraatje te kunnen bezorgen.  Het blijkt telkens weer dat er in onze omgeving mensen zijn die steun goed kunnen gebruiken. Het feest van Pasen nodigt ook uit om solidair te zijn met onze naasten, veraf maar ook dichtbij.

Paasactie, niet langer paaspakkettenactie.

Tot vorig jaar werden in de kerken levensmiddelen ingezameld waarmee pakketten werden samengesteld.  Financiële bijdragen die voor dit doel werden overgemaakt, maakten het mogelijk zaken aan te schaffen om de pakketten aan te vullen. Op die manier werden in 2019 ruim 250 pakketten bezorgd.

Terwijl de actie in 2020 in volle gang was brak de coronapandemie uit en stond alles op zijn kop.

Wij zijn toen snel overgeschakeld van het samenstellen van pakketten naar het aanschaffen van supermarktbonnen. Wij vroegen toen ook om extra financiële steun om deze duurdere vorm van de actie mogelijk te maken. Daarop is hartverwarmend gereageerd: het maakte het ons mogelijk om op ongeveer 275 adressen bonnen te brengen!

Na Pasen hebben wij aan de organisaties die adressen aanleveren van mensen die in aanmerking komen voor deze actie, gevraagd om reacties van de ontvangers op deze omschakeling. Deze reacties waren verrassend: men ontvangt veel liever supermarktbonnen dan pakketten met levensmiddelen. Met de bonnen kon men eigen keuzes maken en dat werd zeer gewaardeerd.

Op basis van deze reacties en het feit dat een actie met bonnen gemakkelijker te realiseren is dan het verzamelen van goederen en het maken en bezorgen van pakketten, hebben wij besloten de paaspakkettenactie om te zetten in de paasactie. Dat geldt niet alleen voor 2021 (opnieuw een “coronajaar”) maar ook voor de jaren hierna.

Wilt u helpen de paasactie mogelijk te maken? Dat kan door gift overmaken voor de kosten die hiermee gemoeid zijn. Dat kan via het rekeningnummer van de Alkmaarse Raad van Kerken o.v.v. ‘Paasactie 2021’. De ARK is ANBI erkend en dus zijn uw giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting. 

Wij hopen ook dit jaar weer op een succesvolle actie!

Namens de ARK,

Wim van Houten (06-18261595) en Ria de Rijke (06-49896107)

e-mail: info@alkmaarseraadvankerken.nl

Nieuwsbrief