Aandacht voor de naaste

PCI

Binnen onze parochie is de Parochiale Caritasinstelling actief.
Men is bereikbaar via de locatiekantoren.

(Zieken)bezoek

In de Locatie Matthias-Laurentius (Alkmaar Zuid) brengen leden van de bezoekgroepen een felicitatie namens de parochie bij kroonjaren vanaf 80 jaar en kunnen eventueel bij u op bezoek komen als u aan huis gebonden bent of bent opgenomen in ziekenhuis of verzorgingshuis. Een ieder, jong of wat ouder, die een bezoekje vanuit de parochie wel eens op prijs zou stellen kan altijd bellen naar het locatiekantoor. Er komt dan iemand van de bezoekgroep langs. Als uw vader of moeder door gevorderde leeftijd aan huis gebonden raakt en u vreest voor eenzaamheid, of u ziet vereenzaming bij een van uw buren kunt u een contactpersoon van de bezoekgroepen benaderen of een verzoek om bezoek melden bij het locatiekantoor. Wilt u bezoek van een van de priesters van de parochie, voor bijv. een gesprek of het ontvangen van de H. Communie, neemt u dan contact op met het locatiekantoor.

In de Locatie Oudorp & St. Pancras komen leden van de bezoekgroep bij de oudere mensen die een kroonjaar te vieren hebben. De bezoekgroep bezorgt met Pasen en Kerstmis een kaart bij zieken, bejaarden en nabestaanden. Zij verzorgt ook de opgave voor het jaarlijkse tridium in Heiloo.

In de Locatie Alkmaar Noord is er tijdelijk geen bezoekgroep bij gebrek aan bezoekende vrijwilligers. Men hoopt dat er weer snel parochianen zijn die deze dankbare taak op zich willen nemen. Tot dan kan men zich met een hulpvraag richten tot het locatiekantoor.

In de Locatie Zuidschermer heeft men door de grootte van de parochie snel oog voor ziek en zeer, en reageert men adequaat bij problemen. Er is daar dan ook geen aparte bezoekgroep.

De mensen van de bezoekgroepen zijn te bereiken via de eigen locatiekantoren.
De pastores bezoeken doorgaans de zieken vanuit de hele Dominicus- en Michaëlparochie in het ziekenhuis na een berichtje van de familie.

Filmmiddag in de H. Pius X kerk

Ook deze activiteit willen we onder ‘zorg voor de naaste’ zetten. De film is een goede reden om het huis uit te gaan en onder de mensen te komen.
Op de laatste woensdag van de maand (behalve in juli, augustus en september) wordt er ’s middags een film vertoond met een weloverwogen onderwerp.
Zowel de parochianen als andere filmliefhebbers zijn van harte welkom.
Met de filmbezoekers die dat willen, is er een kort nagesprek. Zeker wanneer een film indrukwekkend is, kan het zinvol zijn met elkaar hierover van gedachten te wisselen, zodat we allen weer met een goed gevoel naar huis gaan. Om de onkosten laag te houden (en geen boetes te riskeren) is besloten de titels en de foto’s van de films niet te vermelden, maar wel een korte omschrijving van de films.
De contactpersoon is te bereiken via het locatiekantoor Matthias-Laurentius.

Gezamenlijke Maaltijd

Eens per maand wordt er in de locatie Matthias-Laurentius een gezamenlijke maaltijd gehouden. Voor weinig kunt u lekker en in goed gezelschap eten. Een kans voor mensen die vaak alleen door de dag en de week moeten gaan.
Een goede voorbereiding van de maaltijd vraagt om opgave vooraf. De eigen bijdrage voor de maaltijd is € 5,–. Dit geld wordt gebruikt om het eten in te kopen. Wat overblijft aan geld wordt besteed aan het project van pater Schipper: Meisjesinternaat in Hyderabad.
Momenteel is er tijdelijk geen maaltijd. Er wordt gezocht naar een nieuwe plek voor deze activiteit, nu de Josephkerk gesloten is.

MOV

De werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling en Vredesvraagstukken) onderhoudt contacten met kerkelijke en maatschappelijke groeperingen, organiseert collectes en acties om hulp te kunnen bieden aan hen die dat nodig hebben en geeft hierover voorlichting via presentaties in de kerk, via publicaties op de website en nieuwsbrief  of anderszins.
Enkele malen per jaar bereidt de werkgroep themadiensten voor bij gelegenheid van landelijke acties zoals de Adventsactie en de Vastenactie.
De werkgroep werkt samen met de MOV-werkgroepen in de parochie voor zover die er zijn.
De contactpersoon is te bereiken via het locatiekantoor Oudorp.

Paaspakkettenactie

Deze actie wordt georganiseerd door de ARK, de Alkmaarse Raad van Kerken, en wordt gehouden in het derde weekend van de Veertigdagentijd.
Alle kerken hebben zich bereid verklaard om mee te doen aan deze actie. De ARK kent veel mensen bij wie zo’n pakket, gevuld met etenswaren en andere artikelen, meer dan welkom is.
Elk voorjaar wordt er een oproep gedaan door de ARK. De inzameling geschiedt in de kerken, en op werkdagen ’s ochtends in elk locatiecentrum.

Multi Culti Hapjesfestijn

Het Multi Culti Hapjesfestijn is in 2016 ontstaan met de bedoeling de multiculturaliteit van de H. Mariakerk te vieren. Het feest vindt sindsdien plaats rond Pinksteren en het is de bedoeling dat de parochianen een gerecht uit eigen land of streek meenemen en verkopen ten bate van een goed doel. Er is een Multi Culti werkgroep ontstaan die de organisatie op zich neemt.

Kerstpakkettenactie

Een aantal kerken zamelen in het derde weekend van de Adventstijd de kerstpakketten in voor de mensen van ‘De Inloop’, de dagopvang voor dag- en thuislozen, en voor de mensen van ‘Het Heem’ , waaronder het sociaal pension, de nachtopvang en het crisiscentrum vallen.
Het groeiend aantal chronisch verslaafden en dak- en thuislozen is zeer gesteld op ons aanbod!
De actie is elk jaar weer een groot succes, men reageert telkens weer heel enthousiast als we met dozen en tassen vol eten en andere artikelen komen!
De contactpersoon is te bereiken via het locatiekantoor Matthias-Laurentius.

Nieuwsbrief