Locatieraden

Ter ondersteuning van het parochiebestuur en om alles inzake de praktische gang van zaken van de onderscheiden locatie te organiseren, zijn locatieraden ingesteld. De locatieraden houden zich vooral bezig met:

  • de dagelijkse zorg rondom het (kerk)gebouw, waaronder te verstaan het openen en sluiten daarvan alsmede van andere ruimten, het bijhouden van de agenda, het ontvangen van groepen, het schenken van koffie en dergelijke, het schoonmaken en versieren, alsmede kleine eenvoudige onderhoudswerkzaamheden;
  • het organiseren van het lokale vrijwilligerswerk;
  • het opzetten van eventuele commissies en werkgroepen in de eigen gemeenschap dan wel in combinatie met andere locatieraden; dit in goed overleg met het parochiebestuur;
  • het locatiesecretariaat, waaronder de ledenadministratie en de sacramentsboeken;
  • de vitaliteit en de continuïteit van de locatiekerk(en);
  • lokale uitgaven;
  • de financiële verantwoording van de locatie aan het parochiebestuur;
  • het ondersteunen van vieringen en activiteiten.

Het bestuur van de parochie is aldus verantwoordelijk, in goed overleg met de locatieraad, voor het (groot) onderhoud van de (kerk)gebouwen, de financiële administratie van de parochie, het (doen) opstellen van beleidsplannen, het werkgeverschap en het secretariaat van de parochie.

De afstemming van werkzaamheden tussen de locatieraden en het parochiebestuur geschiedt op een zodanige wijze dat het parochiebestuur de normale taken conform het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie uitoefent en de lokale gemeenschap daadwerkelijk de eigen dagelijkse gang van zaken kan regelen en organiseren.

De locatieraad legt verantwoording af aan het parochiebestuur, die eindverantwoordelijk is. Het parochiebestuur stimuleert uitdrukkelijk de onderlinge samenwerking (en uitwisseling) tussen de locatieraden.

De locatieraad heeft adviesrecht richting parochiebestuur, andersom heeft het parochiebestuur informatieplicht naar de locatieraden.

Via de locatiekantoren kunt u in contact komen met de locatieraad van de desbetreffende kerk.

Nieuwsbrief