Parochiebestuur

Op 1 januari 2020 is bij bisschoppelijk besluit het samenwerkingsverband opgericht van de parochies St. Dominicus te Alkmaar, St. Michaël te Zuidschermer, HH. Petrus en Paulus / H. Benedictus te Bergen en H. Joannes de Doper te Schoorl, voor de duidelijkheid hierna te noemen ‘parochie’.

Ten dienste van dit samenwerkingsverband is er één overkoepelend parochiebestuur aangesteld. Op voordracht van pastoor Franklin Brigitha hebben diverse bestuursleden uit de voornoemde parochies op grond van kennis en kunde zitting genomen in dit parochiebestuur. De samenstelling is als volgt:

Franklin Brigitha, pr. (voorzitter)
Jan Nagengast (vicevoorzitter, belast met beleid en projecten en penningmeesterschap a.i.)
Wilbert Groot (secretaris)
Dick Stoop (lid, belast met communicatie, automatisering en beleggingen)
Jan Konijn (lid, belast met diaconie, ARK, subsidies, verzekeringen en vrijwilligers)
Stephan Rijnaarts (lid, belast met werkgeverschap, muziek en evenementen)
Erik van den Berg (lid, belast met onroerend goed en kerkhoven)
Wim Dijkman (lid, namens locatie Maria/Alkmaar Noord)
Jan-Jaap van Peperstraten, pr. (adviseur)

De functie van penningmeester is vacant.

Het bestuur bestuurt de parochie en heeft met name tot taak (bron: fusieleidraad Bisdom 2019)

1. het bestuur over de roerende en onroerende zaken, die behoren tot het parochieel vermogen;
2. het (laten) verwerven en ontvangen van geldelijke bijdragen van de parochia­nen, alsook van andere bijdragen en inkomsten ten behoe­ve van de parochie;
3. het vaststellen van uitgaven ten behoeve van de parochie;
4. het verlenen van financiële medewerking aan taken, welke geacht kunnen worden te behoren tot het terrein van de parochiële zielzorg;
5. het nakomen van verplichtingen, welke op de parochie als deel van het dekenaat, van het bisdom en van de gehele Kerk rusten;
6. het toelaten van financiële activiteiten ten behoeve van de onder 4. en 5. genoemde taken;
7. het verrichten van andere rechtshandelingen en het aangaan van overeenkomsten ten name van de parochie;
8. het adviseren aan de pastoor over pastoraal beleid.

In het kader van zijn taken stelt het bestuur een beleidsplan en een begroting voor de parochie vast. De begroting dient als grondslag voor de uitvoering van het beleid in het betrokken dienstjaar.

Voor contact met het parochiebestuur kunt u mailen naar: secretariaat@dominicusparochie.nl

Nieuwsbrief