Dagelijkse lezing

vorige dag - volgende dag

Lezingen van 30 june 2022


Eerste Lezing
Uit de profeet Amos 7,10-17.
In die dagen stuurde Amasja, de priester van Betel, aan Jerobeam, de koning van Israël, deze boodschap:
“Binnen uw eigen Israël smeedt Amos een complot tegen u; het land is tegen al die dreigementen van hem niet bestand.
Want hij, Amos, zegt: Jerobeam zal sterven door het zwaard en Israël wordt van zijn eigen grond verbannen.”
En tot Amos zei Amasja: “Ziener, gij moet maken dat ge wegkomt! Verdwijn naar Juda en verdien daar uw brood maar met profeteren!
Hier in Betel moogt ge niet meer profeteren, want dit heiligdom is van de koning en dit gebouw van het rijk.”
Amos gaf Amasja ten antwoord: “Ik ben geen profeet of lid van een profetengilde, ik ben veehoeder en vijgenkweker.
Maar de Heer heeft mij achter mijn beesten weggehaald en het is de Heer die mij gezegd heeft:
Trek als profeet naar mijn volk Israël. Daarom, luister naar het woord van de Heer.
Gij zegt wel: Je mag tegen Israël niet profeteren, tegen het huis Israël niet schuimbekken.
Maar de Heer zegt: Uw vrouw zal in deze stad ontucht plegen, uw zonen en dochters zullen omkomen door het zwaard,
uw eigen grond zal met het meetsnoer verkaveld worden; zelf zult gij op onreine grond moeten sterven en Israël wordt van zijn eigen grond verbannen.”


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.orgEvangelielezing
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 9,1-8.
In die tijd ging Jezus in een boot, stak over en kwam in zijn stad.
Men bracht een lamme die op een bed lag, naar Hem toe. Toen Jezus hun geloof zag,
zei Hij tot de lamme: 'Hebt goede moed, mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven.'
Enkele schriftgeleerden zeiden nu bij zichzelf: 'Die man spreekt godslasterlijk.'
Maar Jezus kende hun gedach­ten en zei: 'Waarom denkt gij kwaad bij uzelf?
Wat is gemakkelijker, te zeggen: Uw zonden zijn u verge­ven: of: Sta op en loop?
Welnu, opdat ge zult weten, dat de Mensenzoon macht heeft op aarde zonden te verge­ven
‑ en nu sprak Hij tot de lamme ‑: Sta op, neem uw bed en ga naar huis.'
En hij stond op en ging naar huis.
Toen de menigte dit zag, werd zij door ontzag bevangen en zij verheerlijkte God,
die zulk een macht gegeven had aan mensen.


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org

Nieuwsbrief