Dagelijkse lezing

vorige dag - volgende dag

Lezingen van 25 april 2024


Eerste Lezing
Uit de 1e brief van de heilige apostel Petrus 5,5b-14.
Dierbaren, allen moeten zich in de omgang met elkaar laten leiden door nederigheid,
want God weerstaat de hovaardi­gen, maar aan de nederigen geeft Hij gena­de.
Houdt u dan klein onder de sterke hand van God: Hij zal u te zijner tijd omhoogheffen.
Schuift al uw zorgen op Hem af, want Hij heeft zorg voor u.
Weest nuchter, wordt wakker! Uw vijand de duivel zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslin­den.
Weerstaat hem, sterk door het geloof. Ge weet dat soortge­lijk lijden het deel is van uw broeders over heel de wereld.
De God van alle genade, die u in Christus tot zijn eeuwige heerlijkheid heeft geroepen,
Hijzelf zal u na een korte tijd van lijden herstellen en bevestigen en stevig zetten op hechte grondslagen.
Hem is de kracht in eeuwigheid. Amen.
Ik beschouw Silvanus als een betrouwbaar medebroe­der; met zijn hulp heb ik u dit kort woord van bemoediging geschreven.
Het is mijn vaste overtuiging dat dit de ware genade van God is: houdt daarin stand!
U groet de zustergemeente in Babylon, evenals mijn zoon Marcus.
Groet elkaar met de kus van de liefde. Vrede voor allen die in Christus zijt!


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.orgEvangelielezing
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 16,15-20.
In die tijd, toen Jezus aan de elf verscheen, sprak Hij tot hen:
'Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping.
Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden.
En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen:
in mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven, nieuwe talen spreken,
slangen opnemen; zelfs als ze dodelijk vergif drinken zal het hun geen kwaad doen;
en als ze aan zieken de handen opleggen, zullen deze genezen zijn.'
Nadat de Heer Jezus aldus tot hen gesproken had, werd Hij ten hemel opgenomen en zit aan de rechterhand van God.
Maar zij trokken uit om overal te prediken, en de Heer werkte met hen mee en schonk kracht aan hun woord door de tekenen die het vergezel­den.


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org

Nieuwsbrief