ANBI gegevens

A. Algemene gegevens​

Naa​​m:​​​​​  St. Dominicus​ Website: www.dominicusparochie.nl
RSIN/Fiscaal nummer: 826148608 ​E-mail: financien@dominicusparochie.nl
​Adres: ​Verdronkenoord 66 ​Telefoonnummer: ​072 511 23 96
Postcode: ​1811 BG
​Plaats: ​​ALKMAAR​

De St. Dominicus is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De parochie is een deel van het Bisdom Haarlem-Amsterdam.

De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de St. Dominicus.

B. Samenstelling bestuur​

De parochie is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. Rechtspersonen worden bestuurd en voor de parochie geldt daartoe het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de RK Kerk in Nederland (link opnemen).

Dit reglement geeft aan welke onderdelen een parochie kent en hoe zij met elkaar samenwerken.

Aan de pastoor is, onder het gezag van de bisschop, de herderlijke zorg over en pastorale zorg voor de parochie toevertrouwd. Het kerkbestuur (ook wel parochiebestuur genoemd) bestuurt de parochie voor zover het betreft het parochieel vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie. Het bestuur dient hierbij het kerkelijk recht en hetgeen de bisschop hierover bepaalt in acht te nemen. Het kerkbestuur bestaat uit de pastoor (of zijn plaatsvervanger) en bestuursleden, waaronder een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Algemeen Reglement bestuur parochie

C. Doelstelling/visie​

Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft de parochie als “een bepaalde gemeenschap van christengelovigen, in een particuliere Kerk duurzaam opgericht, waarover de herderlijke zorg, onder het gezag van de diocesane Bisschop, aan een pastoor als haar eigen herder toevertrouwd wordt”.

De parochie is de kleinste juridische entiteit in de Rooms Katholieke Kerk en daarmee het gezicht van de kerk binnen een bepaald territorium of binnen een bepaalde groep. De parochie heeft traditioneel drie taken: liturgie, diaconie en catechese, oftewel vieren, dienen en leren. In de praktijk wordt daar aan toegevoegd: gemeenschapsopbouw, immers waar geen gemeenschap is, kan een parochie niet functioneren.

D. Beleidsplan​

Voor wat betreft het beleid van de St. Dominicus wordt verwezen naar het beleidsplan van het Bisdom Haarlem-Amsterdam, te vinden op www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl.

​E. Beloningsbeleid

De leden van het kerkbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie  gemaakte onkosten. De beloning van pastorale beroepskrachten en overige medewerkers van parochies is geregeld in de diocesane regelingen​.

F. Verslag Activiteiten

De parochie is een levendige gemeenschap. Er vinden liturgievieringen plaats, er wordt catechese gegeven aan kinderen en volwassenen, er is zorg en aandacht bij ziekte en rouwverwerking, er wordt materiële hulp geboden aan mensen die dat nodig hebben, er is een ontmoetingsplek voor jongeren en er zorg voor het behoud en onderhoud van het kerkgebouw.

Het kerkbestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een vitale parochie. Dat doet zij door zoveel mogelijk parochianen in te schakelen bij liturgie, vieringen, diaconie en andere plaatselijke activiteiten.

Een overzicht van de belangrijkste gegevens treft u aan op de website.

G. Voorgenomen bestedingen​

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het ‘kerk-zijn’ vertoont een grote mate van continuïteit: de pastorale beroepskrachten en andere werknemers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Als gevolg van de coronacrisis is het niet mogelijk gebleken om de cijfers over 2019 vóór 1 juli 2020 te publiceren. Het bestuur heeft daarom besloten om gebruik te maken van de mogelijkheid tot uitstel van de publicatieplicht van de financiële gegevens (Staatscourant 18 juni 2020, nr. 33211, Besluit van 16 juni 2020, nr. 2020-12560).​

Baten en Lasten HH. Matthias-Laurentius parochie
Jaarrekening 2019 Jaarrekening 2018
BATEN
Bijdragen parochianen 105531 138091
Opbrengst uit bezittingen en beleggingen 48556 35440
Incidentele baten 6807 14548
Totaal baten 160894 188079
LASTEN
Persoonskosten 87840 99141
Kosten onroerend goed:
– kerkelijke gebouwen 78401 82756
Kosten eredienst 9986 14597
Kosten pastoraal 3340 2863
Verplichte en vrijwillige bijdragen 25512 30316
Beheerskosten 20445 18541
Rente lasten 1109 1142
Incidentele lasten 1525 0
Totaal lasten 228158 249356
Resultaat (baten-lasten)                      -67.264                      -61.277
Ontvangen collecten voor derden
Ontvangen 4201 5682
Afgedragen 4201 5682
0 0

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de parochianen wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de parochie waartoe zij behoren. Soms bezit de parochie ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de parochie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de parochie. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van beloningen voor de pastorale beroepskracht en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, eventueel vergoeding van onkosten aan vrijwilligers). Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

​De volgende parochies maken per 1 januari 2020 onderdeel uit van de fusie parochie St. Dominicus https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA17446 :

R.K. Parochie H. Maria te Alkmaar https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA556

R.K. Parochie H. Laurentius te Oudorp https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA570

R.K. Parochie H.H. Matthias en Laurentius te Alkmaar https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA4014

Als vestigingsplaats is vermeld Alkmaar

Nieuwsbrief